ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีีต จำนวน 5 ช่วง สายทางบริเวณถนนภายในบ้านโคกไผ่น้อย หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีีต จำนวน 5 ช่วง สายทางบริเวณถนนภายในบ้านโคกไผ่น้อย หมู่ที่ 4(รายลเอียดแนบท้ายนี้)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ