หน้าที่กองการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน  งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานเครือข่ายทางการศึกษา  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กยาวขน  และการศึกษานอกโรงเรียน  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องและ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น  2  งาน  ประกอบด้วย

 1.  งานบริหารงานการศึกษา

-  งานข้อมูลและประสานงาน

-  งานฝึกอบรมพัฒนาการ

-  งานส่งเสริมการศึกษามวลชน

งานศูนย์พัฒนาเด็กล็ก ฯ

-  งานส่งเสริมการศึกษา

-  งานข้อมูล

-  งานประสานกิจกรรม

-  งานส่งเสริมการศึกษา

2.งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม

 - งานข้อมูล  

 - งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

 - งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม