หน้าที่สำนักปลัด อบต.

สำนักปลัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานประชาสัมพันธ์ งานส่งสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ และงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัตการปฏิบัติราซการ ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิขาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย 1 ฝ่าย 4 งาน  ดังนี้

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

-งานสารบรรณ

-งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

-งานการเจ้าหน้าที่

-งานเลือกตั้ง

 -งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

 -งานกิจการสภา

  -งานเกษตร

  -งานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด 

2.งานนโยบายและแผน 

 -งานนโยบายและแผนพัฒนา

 -งานวิชาการ

 -งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์

 -งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

 -งานงบประมาณ

-งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร 

3.งานนิติการ 

-งานกฎหมายและนิติกรรม

-งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง

-งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

-งานระเบียบการคลัง

-งานข้อบัญญัติ อบต. 

-งานจดทะเบียนพาณิชย์

- งานวินัยพนักงานส่วนตำบล

4.งานสวัสดิการสังคม 

-งานพัฒนาชุมชน

-งานสังคมสงเคราะห์

-งานพัฒนาคุณภาพชีวิต

-งานเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส

-งานส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ

5.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-งานอำนวยการ

 -งานส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ รักษาความปลอดภัย

 -งานช่วยเหลือฟื้นฟู

 -งานดับเพลิง งานกู้ภัย

 -งานรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน