หัวหน้าส่วนราชการ


นางอุมาภรณ์ ศรัณยานุรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
099-3536396


นางสาวปฐพร ยนจอหอ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โทร.063-2456329


นางสาววรัญญา รักนา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.085-4661782


นางพิมพ์ณปภา ศรีพิบูลย์
นักวิชาการเงิน และบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.090-2412727


นางมณีนุช วันนอก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.062-4979661


นายประชัน กาญจนพิมาย
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.086-2483663


นางสาวปฐพร ยนจอหอ
รองปลัด อบต.บ้านเกาะ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.063-2456329