กองการศึกษา

นายประชัน กาญจนพิมาย
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
086-2483663


นางจรัลญา จันทร์กระจ่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
089-6266869


นางนันตภรณ์ จาเกาะ
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
089-9497988


นางสาวนิรดา จอนเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
084-9706197


นางสาวพลอยทิพย์ หอมจันทึก
คนงานทั่วไป
088-1357561