วัด/โรงเรียน

 

วัดสระบัวเกลื่อน ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

 

วัดบ้านเกาะ  ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา