หน้าที่กองช่าง

กองช่าง

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน  อาคาร  สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานตรวจสอบการก่อสร้าง  งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา  งานกี่ยวกับการข่างสุขาภิบาล  งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่น  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 4 งาน ประกอบด้วย

1 งานแบบแผนและก่อสร้าง

 - งานก่อสร้างและบูรณะถนน

 - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ

 - งานข้อมูลก่อสร้าง

 - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

2 งานควบคุมอาคาร

 - งานประเมินราคา

  - งานวิศวกรรม

  - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

  - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

  - งานออกแบบ

3 งานผังเมือง

 - งานสำรวจและแผนที่

 - งานวางผังพัฒนาเมือง

 - งานควบคุมทางผังเมือง

 - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

4 งานสาธารณูปโภค

 - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา

 - งานระบายน้ำ

 - งานไฟฟ้าสาธารณะ

 - งานจัดตกแต่งสถานที่