สมาชิกสภา อบต.

รต.สมพงษ์ พิพิธภัณฑ์
ประธานสภา อบต.บ้านเกาะ
081-0711051


นายวิรุฬห์ จอนเกาะ
รองประธานสภา อบต.บ้านเกาะนางอุมาภรณ์ ศรัณยานุรักษ์
เลขานุการสภา อบต.บ้านเกาะ
099-3536396


นายอมร ทือเกาะ
สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 1นายมนูญ ไพรเกาะ
สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 4นายถนอม สุขดี
สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 5นายสมชาย แย้มศิลา
สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 6