การบริการพื้นฐานของ อบต.

 

ระบบสาธารณูปโภค


1. การไฟฟ้า
เขตตำบลบ้านเกาะ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆเกือบครบทุกครัวเรือน    
        
2. ระบบประปา
ประชาชนในตำบลบ้านเกาะ  ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมาเป็น จำนวนประมาณ  2,500 ครัวเรือน  และอีกบางส่วนได้รับการบริการจากการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา

3. การคมนาคม    
การคมนาคม ภายในตำบล/หมู่บ้าน  รวมทั้งสิ้น  92,857 ตารางเมตร  แยกเป็น
-  ถนนสัญจรไปมาสะดวก    จำนวน  80,936  ตารางเมตร  คิดเป็น  87.16%
-  ถนนสัญจรไปมาไม่สะดวก    จำนวน  11,921  ตารางเมตร  คิดเป็น  12.84%