หมู่บ้านในเขต อบต.

 

เขตปกครอง   รวม 6 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านเกาะ ผู้ปกครอง  นายปฏิวัติ   นวมโคกสูง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านเก่า ผู้ปกครอง  นายสังวรณ์ จอนเกาะ กำนัน
หมู่ที่ 3 บ้านขนาย ผู้ปกครอง นายถาวร พุ่มเกาะ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านโคกไผ่น้อย ผู้ปกครอง นายนรินทร์   ไพเกาะ   ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านบึงพญาปราบ ผู้ปกครอง นายอำนวย ช้างหมื่นไวย    ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านเกาะราษฎรสามัคคี    ผู้ปกครอง นายไชยา  คูเมือง  ผู้ใหญ่บ้าน