สภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม

การศึกษา

1 โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน
    (1) โรงเรียนบึงพญาปราบ      
    (2) โรงเรียนบ้านโคกไผ่ขนาย      
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านเกาะ จำนวน 1 แห่ง
3. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านเกาะ จำนวน 1 แห่ง
4. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน   จำนวน 6 แห่ง

 

การสาธารณสุข

ตำบลบ้านเกาะ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1  แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาย    ตั้งอยู่ที่  บ้านขนาย  หมู่ที่ 3

 

การศาสนา

ประชาชนในตำบลบ้านเกาะ  จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมี ศาสนสถาน 2 แห่ง คือ

1.  วัดบ้านเกาะ ตั้งอยู่ที่ บ้านเกาะ หมู่ที่ 1
2.  วัดสระบัวเกลื่อน ตั้งอยู่ที่ บ้านเก่า   หมู่ที่ 2