กองช่าง

นางมณีนุช วันนอก
ผู้อำนวยการกองช่าง
062-4979661


นายยดิตบดินทร์ วัชรพาณิชย์
นายช่างโยธาอาวุโส
090-2803553


นายอานนท์ รัตนมาลา
นายช่างโยธาอาวุโส
097-3411480


ว่าที่ ร.ต.สมภพ แสงกระจ่าง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
087-7791077


นางสาวปารณีย์ บุญมี
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
087-4567691


นายชาญณรงค์ ศรีสวัสดิ์
ช่างก่อสร้าง
063-6279788


นายสรพงษ์ เทพเกาะ
คนงานทั่วไป
087-4448765