ข้อมูลประชากร

 

ประชากร
         จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอเมืองนครราชสีมา  ณ วันที่16พฤษภาคม  2562  พบว่า ณ เดือน พฤษภาคม  2562ราษฎรตำบลบ้านเกาะมีจำนวนทั้งสิ้น  11,693  คน  จำแนกเป็นชาย  5,456คน  หญิง  6,237 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  1,125.47  คนต่อตารางกิโลเมตรและมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 6,600  ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบและแผนภูมิจำนวนครัวเรือน

ตารางเปรียบเทียบจำนวนครัวเรือน

 

หมู่่ที่ บ้าน 2560 2561 2562
1 เกาะ 2,603 2,667 2,792
2 เก่า 890 900 933
3 ขนาย 482 485 489
4 โคกไผ่น้อย 630 1,190 1,207
5 บึงพญาปราบ 700 709 730
6 เกาะราษฎรสามัคคี 425 442 449
  รวม 5,730 6,393 6,600

 

ตารางเปรียบเทียบจำนวนประชากร

 

หมู่ที่ บ้าน 2560 2561 2562
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 เกาะ 2,220 2,600 4,820 2,308 2,619 4,927 2,365 2,704 5,069
2 เก่า 887 1,125 2,012 878 1,058 1,936 684 1,045 1,909
3 ขนาย 501 484 985 460 462 922 456 451 907
4 โคกไผ่น้อย 290 373 663 295 375 670 314 393 707
5 บึงพญาปราบ 811 1,005 1,816 803 919 1,722 779 917 1,696
6 เกาะราษฏรสามัคคี 712 802 1,514 695 732 1,427 678 727 1,405
รวมทั้งสิ้น 11,810 6,389 11,810 5,439 6,165 11,604 5,456 6,237 11,693