หน้าที่กองคลัง

กองคลัง  

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเกท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชี ทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง  งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน  การคลัง  การบัญชี  การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเละที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น  4  งาน ประกอบด้วย

1.  งานการเงิน 

-  งานรับ – เบิกจ่ายเงิน

-  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

-  งานเก็บรักษาเงิน

 -  งานบำเหน็จ บำนาญ

2. งานบัญชี

- งานการบัญชี

- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย

- งานการเงินและงบทดลอง

- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

3.งานพัฒนารายได้

- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

- งานจัดเก็บรายได้

- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

-งานทะเบียนทรัพสินและแผนที่ภาษี

4.งานพัสดุและทรัพย์สิน

- งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ

 - งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ

- งานทะเบียนทรัพย์สิน

- งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญา