สภาพทางเศรษฐกิจ

 

สภาพทางเศรษฐกิจ  

ตำบลบ้านเกาะมีสภาพเป็นชุมชนกึ่งเมือง  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  โดยแบ่งพื้นที่การใช้ที่ดิน ดังนี้

การใช้ที่ดินในเขต อบต.

ลำดับที่   ประเภทการใช้ที่ดิน  พื้นที่ ร้อยละ
1 ที่พักอาศัย 2.25 26.16
2 เกษตรกรรม 1.79 20.81
3 ธุรกิจการค้า/พาณิชยกรรม 1.64 19.07
4 สถานศึกษา 0.33 3.84
5 ศาสนาสถาน 0.25 2.91
6 สถานที่ราชการ 0.35 4.07
7 ถนนและที่สาธารณะ 0.98 11.39
8 อุตสาหกรรม 0.42 4.88
9 แหล่งน้ำ 0.57 6.63
10 อื่น 0.02 0.23
  รวม 8.6 100