กองสาธารณสุขฯ

นางสาวปฐพร ยนจอหอ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผอ.สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
063-2456329


นายภูวนาถ เฝ้าสันเทียะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
086-5593288


นายชวลิต ใกล้ศิริ
พนักงานขับรถยนต์
088-5833961


นางสาวมณันญา เทาเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
089-2834035


นายเจริญวุติ บุญด่านกลาง
คนงานประจำรถขยะ
-


นายธวัชชัย แฝงด่านกลาง
คนงานประจำรถขยะ
080-1627327


นายเพลิน ไพเกาะ
คนงานประจำรถขยะ
089-2856133


นายทนงศักดิ์ นนท์แสง
คนงานประจำรถขยะนายสุนทร สุขเกษม
คนงานประจำรถขยะ
-


นายสายรุ้ง ทีเกาะ
คนงานประจำรถขยะ
088-1043708


นายสิทธิศักดิ์ จอนเกาะ
คนงานประจำรถขยะ
082-1283233


นายมนู ปุกถนน
คนงานประจำรถขยะนายสุรศักดิ์ หมอกโคกสูง
คนงานประจำรถขยะนายอนุรักษ์ ตรัสพรหม
พนักงานขับรถยนต์นายองอาจ เชยชัยภูมิ
พนักงานขับรถยนต์
098-0967621


นายสมศักดิ์ แซ่เตีย
พนักงานขับรถยนต์
098-2629471


นายสุจริต เสถียร
พนักงานขับรถยนต์
092-7569809