ผลิตภัณฑ์ OTOP

 

 

ผักปลอดสารพิษที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกาะราชสามัคคี หมูที่ 6

 

แปรรูปเห็ด  จากบ้านเกาะราชสามัคคี หมู่ 6

 

พรมเช็ดเท้า  พวงมาลัยผ้าขาวม้า  ตะกร้าจักสาน  หมู่ที่ 6  เกาะราชสามัคคี

 

ต้อนรับคุณะศึกษาดูงาน  จากอำเภอเมืองนครราชสีมา