กองคลัง

นางสาวจรัสศรี รินลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
063-1803970


นางสาวธิดารัตน์ อู่เขียว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
061-0292014


นางพิมพ์พัชร ย่านกลาง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
090-6018883


นางสาวจุฬาลักษณ์ แนวคำดี
นักวิชาการคลังชำนาญการ
088-5839613


นางพิมพ์ณปภา ศรีพิบูลย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
097-0182075


นางสาวรุ่งฤดี ทีเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
097-3436928


นายกันตพัชร จอนเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
089-2801782


นางสาวชลธิชา ห่ามกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
090-2363415


นางสาวศลิษา คูเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
080-4802182