กองคลัง

นางพิมพ์ณปภา ศรีพิบูลย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
097-0182075


นางพิมพ์ณปภา ศรีพิบูลย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
097-0182075


นางสาวจุฬาลักษณ์ แนวคำดี
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
088-5839613


นางพิมพ์พัชร ย่านกลาง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
090-6018883


นางสาวรุ่งฤดี ทีเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
097-3436928


นายกัตพัชร จอนเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
089-2801782


นางสาวชลธิชา ห่ามกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
090-2363415


นางสาวศลิษา คุเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
080-4802182