สำนักปลัด

นางอุมาภรณ์ ศรัณยานุรักษ์
ปลัด อบต.
063-2456329


นางสาวปฐพร ยนจอหอ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โทร.063-2456329


นางสาววรัญญา รักนา
หัวหน้างานสำนักปลัด
085-4661782


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวมัลลิกา แคนตะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
094-2626329


นางสาวกาญจนา แท่นงาม
นิติกรชำนาญการ
081-2661685


นางสาวทัศวรรณี อ่อนดี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
089-8485639


นางสาวภัสนันท์พร มีสี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
089-5823058


นายจุติกานต์ ไชยวงศ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
080-1631818


นางพรประเสริฐ ปะกำแหง
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
089-8459142


นางพาฝัน ศิริเมฆา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
086-3571165


นายปิยพงษ์ สุวรรณเวียง
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
094-3749972


นางสาวพเยาว์ พวงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
098-1032522


นายประจิม วรรณบวร
พนักงานขับรถยนต์
097-0734189


นายเรืองเดช ปล้องกลาง
พนักงานขับรถยนต์
065-5421448


นายอนันต์ วาดงูเหลือม
พนักงานขับรถยนต์
064-6189814


นายปรีชาธร ภรณ์สงทะเล
พนักงานดับเพลิง
087-9236115


นายกิตติศักดิ์ สีพะเนา
พนักงานดับเพลิง
094-5098770


นายประมาณ จอนเกาะ
พนักงานดับเพลิง
086-8708489


นายชัยพร ทือเกาะ
พนักงานวิทยุ
081-5931733


นางสาวอรวรรณ ศรีภิรมย์
คนงานทั่วไป
087-8462153


นายศักดิ์สิทธิ์ พูนทะเล
คนงานทั่วไป
099-0317774


นายสุทธิพงษ์ งิมเกาะ
คนงานทั่วไป
093-1511129