สภาพทั่วไป

 

ข้อมูลทั่วไป

ทำเลที่ตั้งตำบล  ตำบลบ้านเกาะเป็น 1 ใน 24 ตำบลในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง   4 ส่วน คือ เทศบาลตำบลจอหอ, ตำบลจอหอ ตำบลตลาด , ตำบลหมื่นไวย, เทศบาลนครนครราชสีมา ดังนี้

ทิศเหนือ จรด เทศบาลตำบลจอหอ
ทิศตะวันออก จรด ตำบลตลาด
ทิศตะวันตก จรด  ตำบลหมื่นไวย
ทิศใต้ จรด  เทศบาลนครนครราชสีมา

 
โดยตำบลบ้านเกาะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

โดยตำบลบ้านเกาะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร   

 

เขตปกครอง   รวม 6 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านเกาะ ผู้ปกครอง  นายปฏิวัติ   นวมโคกสูง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านเก่า ผู้ปกครอง  นายสังวรณ์ จอนเกาะ กำนัน
หมู่ที่ 3 บ้านขนาย ผู้ปกครอง นายถาวร พุ่มเกาะ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านโคกไผ่น้อย ผู้ปกครอง นายนรินทร์   ไพเกาะ   ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านบึงพญาปราบ ผู้ปกครอง นายอำนวย ช้างหมื่นไวย    ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านเกาะราษฎรสามัคคี    ผู้ปกครอง นายไชยา  คูเมือง  ผู้ใหญ่บ้าน 

และมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขต เริ่มต้นจากลำคลองบริบูรณ์ บริเวณพิกัด SB 904621 ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองสาธารณะจนสิ้นสุดลำเหมืองสาธารณะบริเวณพิกัด SB 911619 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงบริเวณด้านหลังเสาโทรคมนาคม (เสาสูง) บริเวณพิกัด SB 913621ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกำแพงหมู่บ้านศรีปลาทอง บริเวณพิกัด SB 915617 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางถนนสาธารณะถึงทางแยกบริเวณปั้ม ปตท.บริเวณพิกัด SB 917617 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ถึงลำเหมืองสาธารณะ (สวนอาหารบ้านนา) ที่บริเวณพิกัด SB 919619 ไปทางทิศตะออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองสาธารณะถึงหลักกิโลเมตรที่ 397 ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์)  บริเวณพิกัด   SB   927626 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองชลประทานสิ้นสุดที่จุดตัดลำเหมืองชลประทานกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพิกัด SB 936625  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลตลาด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดลำเหมืองชลประทานกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพิกัด SB936625  ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางทางรถไฟ  สายตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดที่จุดตัดสะพานรถไฟกับลำตะคองใหม่ที่พิกัด SB 916581 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหัวทะเล  ตำบลหนองไผ่ล้อม  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดสะพานรถไฟกับลำตะคองใหม่บริเวณพิกัด SB 916581ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลางลำตะคองใหม่สิ้นสุดที่จุดตัดลำตะคองใหม่กับถนนช้างเผือก บริเวณพิกัด SB 890578 รวมระยะทางทิศใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมาโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดลำตะคองใหม่กับถนนช้างเผือก บริเวณพิกัด SB 890578    ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางถนนช้างเผือกถึงจุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) กับถนนช้างเผือกบริเวณสี่แยกประโดก บริเวณพิกัด SB 889595 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองส่งน้ำชลประทาน บริเวณพิกัด SB 900597 ไปทางทิศเหนือข้ามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) บริเวณร้าน ต.อะไหล่ยนต์ ตามแนวรั้ว ต.อะไหล่ยนต์ ต่อไปตามแนวเขตที่ดินมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   (มุมรั้วมหาวิทยาลัย) บริเวณพิกัด SB 899605 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนคอนกรีตฟากขวา สายบ้านประโดก– บ้านโคกไผ่น้อย ถึง บริเวณสามแยกทางสาธารณะฟากขวาบริเวณพิกัด SB 900605 ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตที่ดินราษฎรถึงสะพานไม้ข้ามคลองชลประทานระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร บริเวณพิกัด  SB 903616    ไปทางทิศเหนือตามแนวเขตที่ดินราษฎรสิ้นสุดที่ลำคลองบริบูรณ์ระยะทางประมาณ 0.500 กิโลเมตร บริเวณพิกัด SB 904621รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 5.8 กิโลเมตร
                 

เนื้อที่    
ตำบลบ้านเกาะ มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 7,063 ไร่ หรือ 11.3 ตารางกิโลเมตร  เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประมาณ 5,376 ไร่ หรือ 8.6 ตารางกิโลเมตร  เป็นตำบลค่อนข้างเล็ก โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้  

 

หมู่่ บ้าน เนื้อที่ อันดับ
1 เกาะ 1,563 1
2 เก่า 1,125 3
3 ขนาย 1,375 2
4 โคกไผ่น้อย 438 5
5 บึงพญาปราบ 425 6
6 เกาะราษฎรสามัคคี 450 4