หน้าที่กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติตต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานบริหารสาธารณสุข  งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข  งานกฎหมายสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบบคุณภาพน้ำ  อากาศ ของเสียและเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ โดยแบ่งส่วนราชการ  เป็น 5 งาน  ประกอบด้วย

 1. งานบริหารงานสาธารณสุข

- งานสุขาภิบาลทั่วไป

- งานสุขาภิบาลโรงเรียน

 - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ

- งานชีวอนามัย

2 งานส่งเสริมสุขภาพ

- งานอนามัยชุมชน

 - งานสาธารณสุขมูลฐาน

- งานสุขศึกษา

 - งานป้องกันยาเสพติด

 - งานหลักประกันสุขภาพ

 - งานแพทย์ฉุกเฉิน

3 งานรักษาความสะอาด

 - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล

- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

- งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

4 งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

- งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม

 - งานควบคุมมลพิษ

- งานติดตามตรวจสอบ

5 งานป้องกันและควบคุมโรค

 - งานการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

 - งานระบาดวิทยา

 - งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรคค