คำถามที่พบบ่อย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละเท่าไหร่

ตอบ 6.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะจ่ายให้กับผู้สูงอายุเป็นรายเดือน โดยแบ่งเป็น
         - ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60-69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600.-บาท
         - ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 70-79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700.-บาท
         - ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 80-89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800.- บาท
         - ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000.- บาทแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ