คำถามที่พบบ่อย
หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง

ตอบ  หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
         1.สำเนาบัตรประชาชนผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
         2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
         3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุ ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
**หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

           กรณียื่นคำร้องแทน
         1.ผู้สูงอายุต้องมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร
         2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด พร้อมตัวจริง
         3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุและผู้รับมอบ อย่างละ 1 ชุด พร้อมตัวจริง
         4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุ ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
**หมายเหตุ หากเป็นสมุดบัญชีธนาคารผู้อื่น ผู้สูงอายุต้องมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร

           คุณสมบัติของผู้สูงอายุ
         1.สัญชาติไทย
         2.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตตำบลบ้านเกาะ
         3.เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503 (กรณีรับลงทะเบียนในวันที่ 1 ตุลาคม -30 พฤศจิกายน 2561)
         4.หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
                1.สำเนาบัตรประชาชนผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
                2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
                3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุ ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
**หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
         แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ