ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณเชื่อมต่อซอย 2 ซอย 4 บ้านเกาะ (ข้างหอพักอนันตาเพลส)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  มีความประสงค์ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณเชื่อมต่อซอย 2 ซอย 4 บ้านเกาะ (ข้างหอพักอนันตาเพลส)รายละเอียดแนบท้ายนี้แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ