องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

กองคลัง


นางพัทธนันท์ พรหมในเมือง
ผู้อำนวยการกองคลังนางพิมพ์ณปภา ศรีพิบูลย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางพิมพ์พัชร ย่านกลาง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการนางสาวจุฬาลักษณ์ แนวคำดี
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


 

นางสาวรุ่งฤดี ทีเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้นางสาวศลิษา คุเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวชลธิชา ห่ามกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนายกัตพัชร จอนเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้