องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

สำนักงานปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
044-922585


นางสาวกชพรรณ ยนจอหอ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางสาววรัญญา รักนา
หัวหน้างานสำนักปลัดนางพัชรีย์ ปรียาภรณ์มารวิช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวมัลลิกา แคนตะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวกาญจนา แท่นงาม
นิติกรชำนาญการนางสาวทัศวรรณี อ่อนดี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการนางสาวภัสนันท์พร มีสี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายจุติกานต์ ไชยวงศ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนางพรประเสริฐ ปะกำแหง
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการนางพาฝัน ศิริเมฆา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายปิยพงษ์ สุวรรณเวียง
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานนางมาลี ศรีภิรมย์
แม่ครัวนายกิจฌา แสงสว่าง
พนักงานขับรถยนต์นายเฉลิมศักดิ์ ชัยประทุม
พนักงานขับรถยนต์นายประจิม วรรณบวร
พนักงานขับรถยนต์นายเรืองเดช ปล้องกลาง
พนักงานขับรถยนต์นายชัยพร ทือเกาะ
พนักงานวิทยุนายปรีชาธร ภรณ์สงทะเล
พนักงานดับเพลิงนางพเยาว์ พวงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการนายสุทธิพงษ์ งิมเกาะ
คนงานทั่วไปนายศักดิ์สิทธิ์ พูนทะเล
คนงานทั่วไปนางสาวอรวรรณ ศรีภิรมย์
คนงานทั่วไป