องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

หัวหน้าส่วนราชการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
044-922585


นางสาวกชพรรณ ยนจอหอ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางสาววรัญญา รักนา
หัวหน้างานสำนักปลัดนางพัทธนันท์ พรหมในเมือง
ผู้อำนวยการกองคลังนางมณีนุช สุปัญญเดชา
ผู้อำนวยการกองช่างนายประชัน กาญจนพิมาย
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวกชพรรณ ยนจอหอ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมนางสาวพัชรีย์ ปรียาภรมารวิชย์
นักบริหารงานทั่วไป