ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณซอย 17 (ซอยบ้านนายยอร์ช)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ มีความประสงค์ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณซอย 17 (ซอยบ้านนายยอร์ช)รายลเอียดแนบท้ายนี้แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ