ข่าวประชาสัมพันธ์
กระบวนการ และขั้นตอนการคัดค้านและอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การคัดค้านและอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มต้นด้วยการประเมินภาษีโดยเจ้าพนักงานประเมิน ไม่ใช่ระบบประเมินตนเองดังเช่นภาษีเงินได้ ที่ท่านต้องยื่นหรือแจ้งเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับเงินได้ให้เจ้าหน้าที่

ภาระภาษีจึงเริ่มต้นเมื่อผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินฯ (ภดส.6) หากผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าพนักงานก็จะต้องใช้สิทธิที่เรียกว่า
“คัดค้านการประเมิน” ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมีคำวินิจฉัย “ไม่เห็นชอบกับคำคัดค้านการประเมิน” หมายความว่า
จะแพ้ในชั้นคัดค้านการประเมิน ท่านก็จะมีสิทธิร้องต่อไปในครั้งที่สองเรียกว่า “อุทธรณ์การประเมิน” ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ “ยกคำอุทธรณ์การประเมิน” ก็จะมีสิทธิร้องครั้งที่สาม คือ ฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลภาษีอากรกลางต่อไป

สำหรับขั้นตอน กระบวนการพิจารณาคำคัดค้านการประเมิน
1.ยื่นคำร้องคัดค้านฯ โดยใช้แบบ ภดส. 10 ต่อผู้บริหารท้องถิ่น -
ต้องยื่นภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือแจ้งประเมิน โดยวิธีการยื่นด้วยตนเอง ณ เขตหรือเทศบาลที่ที่ดินตั้งอยู่
2.ยื่นคำร้องขอทุเลาการชำระภาษี–กรณีที่ท่านยังไม่ต้องการชำระภาษีที่ดินฯ จนกว่าคดีจะถึงที่สุดเพื่อไม่ให้ถูกยึดอายัดทรัพย์มาชำระภาษีระหว่างคัดค้าน
การประเมินเป็นสิ่งที่ควรทำไปพร้อมกับการยื่นคัดค้านการประเมินฯ โดยผู้บริหารท้องถิ่นอาจสั่งให้ท่านหาหนังสือค้ำประกันมายื่นประกอบ ก็ได้
3.กำหนดเวลาในการพิจารณาคัดค้าน –ผู้บริหารท้องถิ่นมีเวลา 60 วัน ในการพิจารณาและวินิจฉัยว่าจะเห็นด้วยกับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินฯ
ของท่านหรือไม่ การคัดค้านและอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มต้นด้วยการประเมินภาษีโดยเจ้าพนักงานประเมิน ไม่ใช่ระบบประเมินตนเองดังเช่นภาษีเงินได้ ที่ท่านต้องยื่นหรือแจ้งเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับเงินได้ให้เจ้าหน้าที่

ภาระภาษีจึงเริ่มต้นเมื่อผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินฯ (ภดส.6) หากผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าพนักงานก็จะต้องใช้สิทธิที่เรียกว่า
“คัดค้านการประเมิน” ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมีคำวินิจฉัย “ไม่เห็นชอบกับคำคัดค้านการประเมิน” หมายความว่า
จะแพ้ในชั้นคัดค้านการประเมิน ท่านก็จะมีสิทธิร้องต่อไปในครั้งที่สองเรียกว่า “อุทธรณ์การประเมิน” ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ “ยกคำอุทธรณ์การประเมิน” ก็จะมีสิทธิร้องครั้งที่สาม คือ ฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลภาษีอากรกลางต่อไป

สำหรับขั้นตอน กระบวนการพิจารณาคำคัดค้านการประเมิน
1.ยื่นคำร้องคัดค้านฯ โดยใช้แบบ ภดส. 10 ต่อผู้บริหารท้องถิ่น -
ต้องยื่นภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือแจ้งประเมิน โดยวิธีการยื่นด้วยตนเอง ณ เขตหรือเทศบาลที่ที่ดินตั้งอยู่
2.ยื่นคำร้องขอทุเลาการชำระภาษี–กรณีที่ท่านยังไม่ต้องการชำระภาษีที่ดินฯ จนกว่าคดีจะถึงที่สุดเพื่อไม่ให้ถูกยึดอายัดทรัพย์มาชำระภาษีระหว่างคัดค้าน
การประเมินเป็นสิ่งที่ควรทำไปพร้อมกับการยื่นคัดค้านการประเมินฯ โดยผู้บริหารท้องถิ่นอาจสั่งให้ท่านหาหนังสือค้ำประกันมายื่นประกอบ ก็ได้
3.กำหนดเวลาในการพิจารณาคัดค้าน –ผู้บริหารท้องถิ่นมีเวลา 60 วัน ในการพิจารณาและวินิจฉัยว่าจะเห็นด้วยกับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินฯ
ของท่านหรือไม่แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ