องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

หน้าที่กองการศึกษาฯ

กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  การขยายโอกาสทางการศึกษา การฝึกและส่งเสริมอาชีพ        งานห้องสมุด งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายใน   ประกอบด้วย

4.1  งานบริหารงานการศึกษา
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
4.3  งานกิจการโรงเรียน