องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

หน้าที่กองช่าง

กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  การออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  การออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ         การก่อสร้างงาน  การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย  และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายใน  ประกอบด้วย

3.1  งานก่อสร้าง
3.2  งานออกแบบและควบคุม
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค
3.4  งานผังเมือง