คำถามที่พบบ่อย
หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ มีอะไรบ้าง

            1.สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
            2.สำเนาบัตรประจ าตัวผู้พิการ จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
            3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ อย่างละ 1 ชุด พร้อมตัวจริง
            4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้พิการ ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
**หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง

      กรณียื่นคำร้องแทน
            1.ผู้พิการต้องมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร
            2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด พร้อมตัวจริง
            3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้พิการและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด พร้อมตัวจริง
            4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้พิการ ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง 

    ผู้พิการสามารถขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดปี และจะได้รับเงินในเดือนถัดไป  จำนวน  800  บาทแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ