คำถามที่พบบ่อย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินโอนเข้าบัญชีหรือยัง เมื่อไหร่ วันไหน ถึงจะโอนเข้าบัญชี

ตอบ 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้สูงอายุยื่นหลักฐานไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนรับ เบี้ยยังชีพฯ ทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย ยกตัวอย่าง เมื่อทางธนาคารมีการโอนเงินไป ยังบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุในวันที่ 1 มีนาคม หากบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุคือธนาคารกรุงไทย ก็จะได้รับเงิน ภายใน วันที่ 1 มีนาคม แต่ถ้ากรณีบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุ เป็นธนาคารอื่นๆที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ยกตัวอย่าง เมื่อทาง ธนาคารมีการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุในวันที่ 1 มีนาคม ผู้สูงอายุจะได้รับเงินถัดไปอีก 2 วันท าการ คือ ได้รับเงินในวันที่ 3 มีนาคม และหากวันที่ 1 มีนาคม เป็นวันศุกร์ผู้สูงอายุก็จะได้รับเงินในวันอังคารที่ 5 มีนาคม เนื่องจากนับเฉพาะวันท าการไม่นับวันเสาร์ และอาทิตย์)1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินโอนเข้าบัญชีหรือยัง เมื่อไหร่ วันไหน ถึงจะโอนเข้าบัญชี ตอบ 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้สูงอายุยื่นหลักฐานไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนรับ เบี้ยยังชีพฯ ทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย ยกตัวอย่าง เมื่อทางธนาคารมีการโอนเงินไป ยังบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุในวันที่ 1 มีนาคม หากบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุคือธนาคารกรุงไทย ก็จะได้รับเงิน ภายใน วันที่ 1 มีนาคม แต่ถ้ากรณีบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุ เป็นธนาคารอื่นๆที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ยกตัวอย่าง เมื่อทาง ธนาคารมีการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุในวันที่ 1 มีนาคม ผู้สูงอายุจะได้รับเงินถัดไปอีก 2 วันท าการ คือ ได้รับเงินในวันที่ 3 มีนาคม และหากวันที่ 1 มีนาคม เป็นวันศุกร์ผู้สูงอายุก็จะได้รับเงินในวันอังคารที่ 5 มีนาคม เนื่องจากนับเฉพาะวันทำการไม่นับวันเสาร์ และอาทิตย์)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ