กิจกรรม
  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12   ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ และเด็ก ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต 30
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
การลงพื้นเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 45
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ปรับปรุงสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ 23
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการเสริมกาย เสริมใจ พร้อมสู่วัยสูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕ 32
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับงบประมาณจาก ศูน 27
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ระยะสั้น ประจำปี 2565 32
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการ รณรงค์ป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำประจำปี 2566 6
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ประชาคม หาที่ทิ่งขยะจุดใหม่ ซอย 8 หมู่ 1 15
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประจำปีงบประมาณ 2566 9
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 12
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
งานสงกรานต์ตำบลบ้านเกาะ ประจำปี 2566 7
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเชิงรุกหมู่4 บ้านโคกไผ่น้อย 7
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเชิงรุกหมู่2 บ้านเก่า 7
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเชิงรุกหมู่ 3 บ้านขนาย 5
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2566 11
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
อบต.บ้านเกาะ รับเกียรติบัตร หน่วยงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 7
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
อบต.บ้านเกาะ ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทย 11
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
กิจกรรมวิ่งคบไฟในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีประจำปี 2566 4
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 5