กิจกรรม
  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
แห่เที่ยน จำนำพรรษา 2565 6
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ตรวจ ATK พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อบต.บ้านเกาะ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพ่น และการดูแลรักษาเครื่องสารเคมีควบคุมพาหะนำโรค 4
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ตรวจสารเสพติด ประจำปี 2565 3
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการวิถีใหม่ ป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หมู่ 2 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการวิถีใหม่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา กลุ่มสตรีผู้สูงอายุ 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการวิถีใหม่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ 3 0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการวิถีใหม่ป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโคโรน่า หมู่ 1 บ้านเอื้ออาทร 4
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ครั้งที่ 6/2565 11
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ประชุมสภา อบต.บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565 21
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ประชุมคณะกรรมการ สปสช.ครั้งที่ 4/2565 10
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
อบต.บ้านเกาะ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ 15
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ประชาคมประชาคมเพื่อขอความเห็นจากประชาชน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 3 ให้เปลี่ยนสภาพลำเหมืองสาธารณะ(ถนนข้าง กำแพง ม.วงษ์) 21
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลใน อบต.บ้านเกาะ ปี 2565 39
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 เพื่อมอบนโยบายให้กับพนักงาน 51
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที 1 ประจำปี 2565 เพื่อให้นายกแถลงนโยบาย 48
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ขอแสดงความยินดีกับนายก และสมาชิก อบต.บ้านเกาะ 2564 42
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 2564 90
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
รับใบประกาศเกียรติบัตร ด้านจริยธรรม คุณธรรม 120
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการท้องถิ่น” 119