รายงาน ความพึงพอใจ   ระหว่างวันที่     ถึงวันที่   

สรุป แบบสอบถามความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2565

35 .....คน
ชาย ..12.. คน
34.29%
หญิง ..21.. คน
60.00%
ต่ำกว่า 18 ปี
..2.. คน
5.71%
18 - 30 ปี
..8.. คน
22.86%
31 - 40 ปี
..6.. คน
17.14%
41 - 50 ปี
..7.. คน
20.00%
51 - 60 ปี
..3.. คน
8.57%
60 ปีขึ้นไป
..0.. คน
0.00%
ประถมศึกษา
..3.. คน
8.57%
มัธยมศึกษา / ปวช.
..5.. คน
14.29%
อนุปริญญา / ปวส.
..2.. คน
5.71%
ปริญญาตรี
..9.. คน
25.71%
ปริญญาโท
..5.. คน
14.29%
อื่นๆ
..0.. คน
0.00%
เกษตรกร
..7.. คน
20.00%
ลูกจ้างเอกชน/ส่วนราชการ
..6.. คน
17.14%
รับราชการ
..7.. คน
20.00%
รับจ้างทั่วไป
..6.. คน
17.14%
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
..4.. คน
11.43%
อื่นๆ
..1.. คน
2.86%
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
..11.. คน..31.43%
การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ
..7.. คน..20.00% การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ
..10.. คน..28.57% การให้บริการ รถ 1669
..1.. คน..2.86%
การให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
..3.. คน..8.57%
การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
..2.. คน..5.71% การรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
..2.. คน..5.71% อื่นๆ
.... คน..0.00%
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
..5.. คน..14.29%
การชำระภาษีป้าย
..8.. คน..22.86%
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
..8.. คน..22.86%
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
..2.. คน..5.71%
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
..4.. คน..11.43%
การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์
..4.. คน..11.43%
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
..7.. คน..20.00%
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
..7.. คน..20.00%
การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
..4.. คน..11.43%
การขออนุญาตงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
..2.. คน..5.71%
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
..1.. คน..2.86%
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
..2.. คน..5.71%
การขออนุญาตเจาะบาดาล/ใช้น้ำบาดาล
..1.. คน..2.86%
อื่นๆ
.... คน..0.00%
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
..9.. คน..25.71%
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
..4.. คน..11.43%
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
..3.. คน..8.57%
อื่นๆ
..0.. คน..0.00%
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
..1.. คน..2.86%
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
..1.. คน..2.86%
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
..2.. คน..5.71%
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
..4.. คน..11.43%
การรับสมัครเด็กปฐมวัย
..7.. คน..20.00%
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
..1.. คน..2.86%
อื่นๆ
..0.. คน..0.00%
ระดับความพึงพอใจ
หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย ..15.. คน
42.86%
..11.. คน
31.43%
..2.. คน
5.71%
..0.. คน
0.00%
..2.. คน
5.71%
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ ..12.. คน
34.29%
..13.. คน
37.14%
..2.. คน
5.71%
..0.. คน
0.00%
..2.. คน
5.71%
1.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ ..17.. คน
48.57%
..7.. คน
20.00%
..3.. คน
8.57%
..2.. คน
5.71%
..0.. คน
0.00%
1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ..15.. คน
42.86%
..10.. คน
28.57%
..3.. คน
8.57%
..2.. คน
5.71%
..0.. คน
0.00%
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ..12.. คน
34.29%
..12.. คน
34.29%
..3.. คน
8.57%
..0.. คน
0.00%
..2.. คน
5.71%
2.2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว ..11.. คน
31.43%
..13.. คน
37.14%
..3.. คน
8.57%
..0.. คน
0.00%
..2.. คน
5.71%
2.3 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน ..10.. คน
28.57%
..14.. คน
40.00%
..3.. คน
8.57%
..2.. คน
5.71%
..0.. คน
0.00%
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ ..13.. คน
37.14%
..9.. คน
25.71%
..4.. คน
11.43%
..1.. คน
2.86%
..2.. คน
5.71%
3.2 มีเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบในการบริการ ..14.. คน
40.00%
..9.. คน
25.71%
..3.. คน
8.57%
..1.. คน
2.86%
..2.. คน
5.71%
3.3 อาคารสถานที่มีความเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ..14.. คน
40.00%
..9.. คน
25.71%
..2.. คน
5.71%
..0.. คน
0.00%
..4.. คน
11.43%
ข้อเสนอแนะ
มีข้อเสนอแนะ ..2.. คน..5.71%


  กลับหน้าแรก