รายงาน ความพึงพอใจ   ระหว่างวันที่     ถึงวันที่   

สรุป แบบสอบถามความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2565

37 .....คน
ชาย ..13.. คน
35.14%
หญิง ..22.. คน
59.46%
ต่ำกว่า 18 ปี
..2.. คน
5.41%
18 - 30 ปี
..9.. คน
24.32%
31 - 40 ปี
..6.. คน
16.22%
41 - 50 ปี
..7.. คน
18.92%
51 - 60 ปี
..4.. คน
10.81%
60 ปีขึ้นไป
..0.. คน
0.00%
ประถมศึกษา
..3.. คน
8.11%
มัธยมศึกษา / ปวช.
..5.. คน
13.51%
อนุปริญญา / ปวส.
..3.. คน
8.11%
ปริญญาตรี
..10.. คน
27.03%
ปริญญาโท
..5.. คน
13.51%
อื่นๆ
..0.. คน
0.00%
เกษตรกร
..8.. คน
21.62%
ลูกจ้างเอกชน/ส่วนราชการ
..6.. คน
16.22%
รับราชการ
..7.. คน
18.92%
รับจ้างทั่วไป
..7.. คน
18.92%
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
..4.. คน
10.81%
อื่นๆ
..1.. คน
2.70%
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
..12.. คน..32.43%
การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ
..7.. คน..18.92% การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ
..10.. คน..27.03% การให้บริการ รถ 1669
..1.. คน..2.70%
การให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
..3.. คน..8.11%
การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
..2.. คน..5.41% การรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
..2.. คน..5.41% อื่นๆ
.... คน..0.00%
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
..6.. คน..16.22%
การชำระภาษีป้าย
..8.. คน..21.62%
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
..8.. คน..21.62%
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
..2.. คน..5.41%
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
..4.. คน..10.81%
การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์
..4.. คน..10.81%
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
..7.. คน..18.92%
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
..7.. คน..18.92%
การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
..4.. คน..10.81%
การขออนุญาตงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
..2.. คน..5.41%
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
..1.. คน..2.70%
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
..2.. คน..5.41%
การขออนุญาตเจาะบาดาล/ใช้น้ำบาดาล
..1.. คน..2.70%
อื่นๆ
.... คน..0.00%
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
..9.. คน..24.32%
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
..4.. คน..10.81%
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
..3.. คน..8.11%
อื่นๆ
..0.. คน..0.00%
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
..1.. คน..2.70%
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
..1.. คน..2.70%
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
..2.. คน..5.41%
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
..4.. คน..10.81%
การรับสมัครเด็กปฐมวัย
..7.. คน..18.92%
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
..1.. คน..2.70%
อื่นๆ
..0.. คน..0.00%
ระดับความพึงพอใจ
หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย ..17.. คน
45.95%
..11.. คน
29.73%
..2.. คน
5.41%
..0.. คน
0.00%
..2.. คน
5.41%
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ ..14.. คน
37.84%
..13.. คน
35.14%
..2.. คน
5.41%
..0.. คน
0.00%
..2.. คน
5.41%
1.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ ..19.. คน
51.35%
..7.. คน
18.92%
..3.. คน
8.11%
..2.. คน
5.41%
..0.. คน
0.00%
1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ..17.. คน
45.95%
..10.. คน
27.03%
..3.. คน
8.11%
..2.. คน
5.41%
..0.. คน
0.00%
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ..14.. คน
37.84%
..12.. คน
32.43%
..3.. คน
8.11%
..0.. คน
0.00%
..2.. คน
5.41%
2.2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว ..13.. คน
35.14%
..13.. คน
35.14%
..3.. คน
8.11%
..0.. คน
0.00%
..2.. คน
5.41%
2.3 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน ..12.. คน
32.43%
..14.. คน
37.84%
..3.. คน
8.11%
..2.. คน
5.41%
..0.. คน
0.00%
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ ..15.. คน
40.54%
..9.. คน
24.32%
..4.. คน
10.81%
..1.. คน
2.70%
..2.. คน
5.41%
3.2 มีเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบในการบริการ ..16.. คน
43.24%
..9.. คน
24.32%
..3.. คน
8.11%
..1.. คน
2.70%
..2.. คน
5.41%
3.3 อาคารสถานที่มีความเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ..16.. คน
43.24%
..9.. คน
24.32%
..2.. คน
5.41%
..0.. คน
0.00%
..4.. คน
10.81%
ข้อเสนอแนะ
มีข้อเสนอแนะ ..2.. คน..5.41%


  กลับหน้าแรก