E-Service ตัดต้นไม้ จัดเก็บต้นไม้ใบไม้กรุณาป้อน ตัวอักษรที่ท่านเห็นในรูป ด้านบนนี้ ลงในช่องด้านล่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
700 หมู่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044-276541 โทรสาร 044-922586
ศูนย์ EMS ตลอด 24 ชั่วโมง : 044-922585
email : webmaster@bankoh-korat.go.th

หัวข้อการให้บริการ

กรุณาเลือกหัวข้อ ที่ต้องการขอรับบริการ

1. ตัดต้นไม้ จัดเก็บต้นไม้ใบไม้
2. ขอถังขยะ
3. แจ้งไฟแสงสว่างชำรุด
4. แจ้งเหตุรำคาญ
5. แจ้งถนนชำรุด
6. ขอใช้น้ำประปา
7. แจ้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใด ลุกล้ำที่สาธารณะ
8. อื่น ๆ