องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยในปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
******************​
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้กำหนดให้มีการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตตำบลบ้านเกาะ
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2506 หรือมีอายุครบ 59 ปีบริบรูณ์ (ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566)
2. สวัสดิการรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประชาชนตัวจริง (พร้อมสำเนา) ​​
2. ทะเบียนบ้านตัวจริง (พร้อมสำเนา)
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ธ.กรุงไทย ,ออมสิน , ธกส.) ของผู้มีสิทธิ​​ หรือผู้รับมอบอำนาจ
กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ จำนวน 1 ฉบับ)
ระยะเวลาลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 ช่วง ได้แก่
- ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564
- ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2565
ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้
​ทั้งนี้ หากผู้สูงอายุมีการย้ายภูมิลำเนาไปพื้นที่อื่น จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพฯ กับสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่โดยเร็ว เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ อย่างต่อเนื่อง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อบต.บ้านเกาะ โทร 044-276541 ต่อ 13 หรือ 097-3356889 , 089-8459142, 081-9554442