องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

ข้อมูลประชากร

ข้อมูลประชากร ตำบลบ้านเกาะ ณ วันที่  30 กันยายน  2559

ตารางเปรียบเทียบจำนวนครัวเรือน

  หมู่บ้าน         ชื่อหมู่บ้าน  ปี พ.ศ. 2559
         1       บ้านเกาะ                        2,667
         2   บ้านเก่า                           900
         3   บ้านขนาย                           485
         4   บ้านโคกไผ่น้อย
                       1,190
         5   บ้านบึงพญาปราบ                           709
         6   บ้านเกาะราชสามัคคี                           442
     
                           รวม                  6,393
 

 ตารางเปรียบเทียบจำนวนประชากร 

     หมู่ที่         ชื่อหมู่บ้าน                        ชาย          หญิง                รวม         
      1 บ้านเกาะ        2,308        2,619       4,927
      2 บ้านเก่า            878        1,058       1,936
      3 บ้านขนาย             460            462           922
      4 บ้านโคกไผ่น้อย             295            375           670 
      5 บ้านบึงพญาปราบ             803
            919        1,722
      6 บ้านเกาะราชสามัคคี            695
            732        1,427
        รวม                    
                                   5,439
           6,165       11,604