องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

สภาพทั่วไป


ทำเลที่ตั้งตำบล  ตำบลบ้านเกาะเป็น 1 ใน 24 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ  เทศบาลตำบลจอหอ,ตำบลตลาด,ตำบลหมื่นไวย,เทศบาลนครนครราชสีมา ดังนี้

          <<<>>>ทิศเหนือ          จรด  เทศบาลตำบลจอหอ

          <<<>>>ทิศตะวันออก    จรด  เทศบาลตำบลตลาด

          <<<>>>ทิศตะวันตก      จรด  อบต.หมื่นไวย

          <<<>>>ทิศใต้              จรด  เทศบาลนครนครราชสีมา

โดยตำบลบ้านเกาะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร

 

ขตการปกครอง  รวม   6  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่ 1  บ้านเกาะ    ผู้ปกครอง  นายปฏิวัติ  นวมโคกสูง              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2  บ้านเก่า      ผู้ปกครอง  นายสังวร   จอนเกาะ                  กำนันตำบลบ้านเกาะ

หมู่ที่ 3  บ้านขนาย   ผู้ปกครอง  นายถาวร    พุ่มเกาะ                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4  บ้านโคกไผ่น้อย  ผู้ปกครอง  นายนรินทร์   ไพเกาะ           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

หมู่ที่ บ้านบึงพญาปราบ  ผู้ปกครอง  นายอำนวย  ช้างหมื่นไวย   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6  บ้านเกาะราชสามัคคี  ผู้ปกครอง  นายไชยา    คูเมือง        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6