องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

หน้าที่กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ  เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานการรักษาพยาบาล  งานสัตวแพทย์  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการ    ประกอบด้วย

5.1  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
5.3  งานรักษาความสะอาด
5.4  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5.5  งานควบคุมโรค
5.6  งานบริการสาธารณสุข