องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

หน้าที่กองคลัง

กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอื่นๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ  การจัดทำบัญชี  ทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้  และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำ        งบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล  และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายใน    ประกอบด้วย

2.1  งานเงิน
2.2  งานบัญชี
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ