องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านเกาะ

หน้าที่สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด อบต.  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยแบ่งส่วนราชการภายใน  ประกอบด้วย

1.1  งานบริหารงานทั่วไป
1.2  งานนโยบายและแผน
1.3  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
1.4  งานกฎหมายและคดี
1.5  งานเทศกิจ
1.6  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย