ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วมจกาทุกภาคส่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

 

นายวัชรพล จอนเกาะ
นายก อบต.บ้านเกาะ
081-8782615


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

 

นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ปลัด อบต.

081-9764452


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 กระบวนการ และขั้นตอนการคัดค้านและอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2 
ประกาศมอบอำนาจนายกฯ ให้ปลัดฯและผอ.กอง ปฏิบัติราชการแทนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
4 ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
5 ประกาศวิิธีแสดงใบอนุญาต ทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 66องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
6 ประกาศช่องทางการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
7 ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ จากสำนักงานสรรพาสามิตพื้นที่นครราชสีมา
8 
รายงานความพึงพอใจในเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของ อบต.บ้านเกาะ ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
10 ช่องทางประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ประกาศราคากลาง
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณหมู่บ้านบ้านเกาะธานี หมู่ที่ 6องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณเลียบลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
3 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณเชื่อมต่อซอย 2 ซอย 4 บ้านเกาะ (ข้างหอพักอนันตาเพลส)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณซอย 17 (ซอยบ้านนายยอร์ช)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
5 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเปลียนฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กเป็นฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบมีหูพับ สายทางภายในบ้านเกาะ หมู่ที่ 1องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
6 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเปลียนฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กเป็นฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบมีหูพับ สายทางบริเวณภายในหมู่บ้านโคกไผ่น้อย หมู่ที่ 4องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
7 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีีต จำนวน 5 ช่วง สายทางบริเวณถนนภายในบ้านโคกไผ่น้อย หมู่ที่ 4องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
8 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่) จำนวน 2 เครื่ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. สายทางบริเวณทางเข้าบ้านโคกไผ่น้อยถึงถนนด้านหลัง รพ.สต.ขนาย หมู่ที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
10 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักกตะแกรงเหล็กเป็นฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบมีหูพับ สายทางภายในหมู่บ้านโคกไผ่น้อย หมู่ที่ 4องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ผก 44 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 6
  2.  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 5
  3.  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 6
  4.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  5.  จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ รถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตจ 5074 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  6.  ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2566 (เดือน ธันวาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  7.  จ้างเหมาบริการติดตั้งและรื้อถอน เวที พร้อมแสงสีเสียง และเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 25
  8.  จ้างเหมาวงดนตรีและระบบเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 26
  9.  จ้างเหมาบริการ วงดนตรี นักร้อง นักดนตรี พร้อมเครื่องดนตรี ตามโครงการดนตรีในสวน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 24
  10.  ซื้อพลุสีพร้อมจุด ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 31Line/Facebookแหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรมอ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
เว็บลิงค์Traffy Fondue
กระดานถาม ตอบ
ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารซ่อมไฟฝั่งซ้ายทางและปรับปรุงทางเท้าเสียที จุดถนนสุรนารายณ์13 (สี่แยกบ้านสวน... โดย คนบ้านเกาะ 23 ต.ค. 66 1 122
อยากผู้บริหารพิจารณาทำถนนช่วงหน้าหมู่บ้านไอสไตล์ โดย ผู้พักอาศัย 10 ต.ค. 66 1 107
ไฟถนนชำรุด ซอยบ้านเกาะ2 เสาต้นแรก โดย 16 ก.ค. 66 2 221
ไฟสาธารณะชำรุด แยกบ้านสวนเกาะทิพย์ โดย ไฟสาธารณะชำรุด 29 มิ.ย. 66 1 183
อบต.ควรเลิกใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ (นีออน) และเริ่มเปลี่ยนเป็นหลอดLEDทั้งหมดในอนาคต โดย ฅนบ้านเกาะ 29 เม.ย. 66 1 236
อยากให้ผู้บริหารพิจารณาก่อสร้างและปรับปรุงทางเท้า โดย สุชาติ 24 ม.ค. 66 1 286
ไฟถนน(โคมเหลือง)แยกบ้านเก่าหน้าร้าน7-11เสีย โดย ไฟถนนเสีย 7 ก.ย. 65 2 444รวมลิงค์

สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.235.60.197
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 26 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 354 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 22516 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 465482 คน
เริ่มนับ วันที่ 3 ต.ค. 2550